Luxusní půjčovna párátek…

Profil společnosti Nabídka Ceník Půjčovní řád Aktuality Ohlasy zákazníků Kontakt

Půjčovní řád

Všeobecná ustanovení

Zasláním závazné objednávky vypůjčitel potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti při uzavření smlouvy o půjčce mezi půjčovnou párátek Pizizupa a vypůjčitelem.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zboží uvedené v závazné objednávce vypůjčitele. Rozměry, hmotnost, lokalita původu i příslušná fotografie odpovídají vlastnostem každého jednotlivého předmětu. Vypůjčitel může před objednáním zboží položit e-mailem dotaz pro případné ověření nebo doplnění těchto údajů. Půjčovna párátek se zavazuje, že vypůjčiteli dodá zboží ve stavu v souladu se specifikací podle uvedeného popisu. Místem doručení zboží je adresa pro doručení uvedená vypůjčitelem v objednávkovém formuláři.

Objednání zboží a uzavření smlouvy

Podmínkou platnosti objednávky je řádné vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři vypůjčitelem.

K uzavření smlouvy o půjčce je nutné potvrzení objednávky půjčovny párátek. Toto potvrzení objednávky bude zasláno na e-mailovou adresu vypůjčitele nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení objednávky.

Vypůjčitel se zavazuje odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu za zboží včetně dodacích nákladů (poštovné, dobírka) uvedenou v potvrzení objednávky.

Půjčovna párátek si vyhrazuje právo na odmítnutí objednávky v případě, že uvedené údaje o vypůjčiteli nebo místě dodání jsou zavádějící, chybné nebo neúplné.

Pokud vypůjčitel nesplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží, půjčovna párátek má právo vyřizování dalších objednávek tohoto vypůjčitele pozastavit nebo odmítnout.

Odstoupení od smlouvy

Zákazník má v souladu s §53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, byla-li smlouva o půjčce uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku.

Vypůjčitel oznámí odstoupení od smlouvy zasláním e-mailu na adresu info@pujcovna-paratek.cz. Vypůjčitel zašle zboží na vlastní náklady zpět na adresu prodejny. Vracené zboží spolu s originálem daňového dokladu musí být doručeno na adresu spol. Pizizupa nejpozději 14. den lhůty pro vrácení.

Vrácené zboží musí být kompletní dle kupní smlouvy, nesmí vykazovat známky poškození či opotřebení. V opačném případě půjčující může zboží odmítnout nebo po domluvě s vypůjčitelem požadovat úměrnou náhradu z kupní ceny.

V případě bezproblémového vrácení zboží bez udání důvodu převede půjčovna párátek plnou cenu na účet vypůjčitele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Z této ceny bude odečteno dopravné.

Poškozená zásilka

Odpovědnost za přepravu zásilky přebírá přepravce. Při převzetí zásilky vždy zkontrolujte, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození.

Evidence a ochrana osobních údajů

Veškeré vypůjčitelem poskytnuté osobní údaje budou použity výhradně pro obchodní účely půjčovny párátek a nebudou poskytnuty třetím osobám. Jedinou výjimku tvoří externí dopravci zásilek (Česká pošta s. p.). Se všemi údaji bude nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Závěrečná ustanovení

Pokud tyto obchodní podmínky nestanoví jinak, řídí se právní vztahy mezi smluvními stranami ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku.

© 2011 MARF reklamní agentura & grafické studio